دنیای کوچک یک چلچله


۱ دیدگاه

اولین سنگ

هیچ تصمیمی نداشتم که درباره ش.جاهد بنویسم. این بودنش در کنار یه فوتبالیستی که مردم میشناختندش اون رو یه سوژه خاص کرده بود وگرنه در کشوری که شهلاهای زیادی روونه زندون میشن یا میرن پای چوبه دار یه داستان معمولی و رقابت عشقی بر سر یه مرد ـکه نمیدونم اصلا» ارزش جون دو نفر آدم رو داشت یا نه ـ وقتی تبدیل به یه فاجعه میشه چندان عجیب نیست.اما فیلم مستندی که دیشب درباره سنگسار دیدم کلی بهمم ریخت.اولین بار خیلی سال پیش وقتی انجیل میخوندم ـ تو یه دوره زمانی افتاده بودم به خوندن کتابهای ادیان دیگه ـ برخوردم به سنگسار و حکمی که مسیح داده بود به اینکه اولین سنگ رو کسی بزنه که گناهی نکرده باشه.جدا از حکم مسیح که تو همون سن ده دوازده سالگی هم برام خیلی جالب بود این کلمه تو ذهنم حک شد بدون اینکه سعی کنم تصوری درباره اجراش داشته باشم. شاید هم ذهنم خودش سعی میکرد از موضوع منحرف بشه و زیاد درباره اش کنکاش نکنه.بعد ها رسیدم به اجرای قانون طالبان و کتاب و فیلم بادبادک باز. قضیه وحشتناک بود ولی درگیری فکریم باهاش زیاد نبود.از طالبان چیزهای بدتری دیده و شنیده بودم. و حالا ا زدیشب که لحظه به لحظه های قبل و زمان اجرای حکم رو شنیدم هر لحظه این مرگ وحشتناک جلوی چشمامه و تکون نمیخوره.

آدمی نبودم که مخالف اعدام و قصاص باشم.حتی بوده زمانی که برای اشخاصی مثل بیجه ویا خفاش شب مرگ های خیلی دردناک تری را از انچه براشون اجرا شد از ته دلم خواستم.هنوز هم وقتی یادم می افته که اون سه بچه بی گناه مرگ دوستاشون رو شاهد بودند و چه عذابی کشیدند فکر میکنم بیجه مستحق لحظات بدتری بود تا با مرگ روبرو بشه ـبی توجه به هرچیزی که درباره آسیب های زمان بچگیش و نوجوانیش گفته شد.ـاما سنگسار مرگی نیست که شایسته یه انسان باشه .نه اجراش و نه مرگش.بدون اینکه بخواهیم در مورد خود سنگسار حرفی بزنیم به نظر میرسه اصولا» مجازات خیلی سنگینیه برای خیانت.انهم زمانی که دور و برتون هروز و هروز میتونید مردانی رو ببینید که خیلی راحت به زنهاشون خیانت میکنند و اگه قبلا» نیازمند اجازه همسر اولشون برای خیانت بودند!!!حالا با قانون حمایت از خانواده این بار سنگین هم از روی دوش زنهاشون برداشته شده تا به شوهراشون اجازه خیانت بدن یا ندن.مردانی که دغدغه هیچ مجازاتی را ندارند چه برسه به شنیدن اسم سنگسار اونهم فقط به این خاطر که حق ازدواج مجدد دارند حالا چه یک زن داشته باشند و چه سه زن.
و حالا مطمئن نیستم که اگه مسیح حکم بده که اولین سنگ را کسی بزنه که گناهی نکرده باشه مریم مجدلیه بتونه از اون گودال زنده بیرون بیاد.فکر میکنم مردم زمان مسیح وجدان بیشتری داشتند.