دنیای کوچک یک چلچله


بیان دیدگاه

مادر_به زور_روسری دارد

دخترکم توی ماشین که میشینه شروع به پیداکردن حروفی میکنه که خوندهتو تابلوهای مغازه ها,بانکا,تبلیغات کنار خیابون .دایره لغاتش داره روز به روز وسیعترمیشه.دیکته های شبش از آ و ب و بابایی که آب میداد رسیده به مادرم روسری آبی دارد وایرانی آزاد است.گاهی پاک کردن رد زهرخند از صدا خیلی هم آسون نیست.